ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА 2017-18 УЧ. ГОДИНА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА I СРОК НА

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Заповед 078/24.10.2017 г.

В съответствие с Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164 ГПИЕ «Мигел де Сервантес»

I. Право на стипендия имат:

  1. Ученици с успех от учебната 2016/2017 не по-нисък от отличен /5.50/ - без СИП, в размер на 25.00 или 35.00 лева месечно, в зависимост от класирането по чл.14 от Правилата /Попълва се ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ/
  2.  Ученици с месечен доход на член от семейството за периода април 2017 г. - септември 2017 г. под 460 лева, ако имат успех за учебната 2016/2017 не по-нисък от  добър /4.00/, в размер на 45.00 лева месечно, в зависимост от класирането по чл.15 от Правилата. /Попълва се Приложение 2 на хартия/
  3. Ученици с трайни увреждания 50 и над 50%, в размер на 45.00 лева месечно, чл.16 от Правилата. /Попълва се Приложение 3 на хартия/
  4. Ученици без двама родители, в размер на 50.00 лева месечно, чл.17 от Правилата. /Попълва се Приложение 4 на хартия/

IІ. Ред за подаване на документите:

  1. Срок за подаване на документите» до 7 ноември 2017 г. включително, както следва:
  2. Молбите-декларации по т.І.1 са изпратени на електронните пощи на учениците    .........@ibbcervantes-bg.com.  
  3. Молбите-декларации по т.І.2, т.І.3 и т.І.4  се попълват, подписват и заедно с приложените документи се подават в счетоводството.

ІІІ. Разглеждане на молбите и класиране:

  1. Молбите за отпускане на стипендии се разглеждат от Комисията на 8 ноември 2017г.
  2. Краен срок за обявяване на класирането - 10 ноември

ІV. Изплащане на стипендиите -  след 14 ноември

V. Пълният текст на Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164 ГПИЕ «Мигел де Сервантес», с приложени формуляри за молбите-декларации, са на разположение на сайта на гимназията в раздел «Училищни бюджет и финанси » и в библиотеката на училището.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците от VIII, Х, ХІ и ХІІ клас чрез класните ръководители и на членовете на Комисията за стипендиите.

Контрол по изпълнението възлагам на ЗДАД Е.Иванова.

                    ДИРЕКТОР:   /п/     З. ЙОНЧЕВА


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров