ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ИЗМЕНЕНИЯ В УЧИЛИЩНИЯ ПРАВИЛНИК

15.11..2017 Г., 16.20 ч.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКТСТОВЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 164. ГПИЕ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОВАТА НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ,

ОБНАРОДВАНА В ДВ. БР. 86 ОТ 27.10.2017 ГОДИНА

 

ИЗМЕНЕНИ И НОВИ ТЕКСТОВЕ В ПРАВИЛНИКА

..........................

Чл. 26. (Изм. от 15.11.2017 г.) Ученици могат да бъдат освободени от часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини след представяне на медицинско свидетелство, издадено от лекарска комисия. Свидетелството се представя в началото на учебната година най-късно до 30 септември. Училищният медицински специалист докладва пред Педагогическия съвет имената на освободените ученици в началото на учебната година и в края на двата срока. Освободените от ФВС ученици не напускат територията на училището и уплътняват времето си с дейности по самоподготовка.

 ................................

Чл. 40. Ученикът има право:

............................

(10)  Да отсъства от училище по уважителни причини:

1. с представяне на медицинска  бележка, заверена от медицинския специалист или документ от спортния клуб, в който членува или от държавни и общински институции до 3 дни след завръщането му на училище;

2. (Изм. от 15.11.2017 г.)  до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител след подадена молба от родителя;

3. (Изм. от 15.11.2017 г.) до 7 дни в една учебна година с предварително разрешение на директора въз основа на писмена молба от родителя.

.........................

Чл. 41. Ученикът има следните задължения:

(1) Да съхранява авторитета на училището и да спазва етичния кодекс на общността;

(2) Да не отсъства от учебните часова без уважителна причина. Освободените от физическо възпитание и спорт не присъстват в час с писменото съгласие на родителите, не напускат училищната сграда и не пречат с поведението си на учебния процес;

1. отсъствие от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

2. (Изм. от 15.11.2017 г.) закъснение на ученика до 20 минути за учебен час се счита за половин отсъствие, а закъснение на ученика с повече от 20 минути – за едно отсъствие.

 ...................................

НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 61. (От 15.11.2017 г.) (1) За преодоляване на проблемното поведение на ученик, за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищните дейности, се прилагат една или повече дейности за въздействие върху върътешната му мотивация:

1.     обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му

2.     използване на посредник прирешаване на конфликт в училище

3.     консултиране на ученика с педагогическия съветник

4.     създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин.

5.     Насоване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности

6.     Индивидуална подкрепа на ученика от личност, която той уважава

7.     Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището

8.     Други дейности,  в зависимост от конкретния случай

(2) Дейностите се предприемат по ред и условия определени в Наредбата за приобщаващо образование (ДВ, бр. 86, от 27.10.2017 година)

(3) Дейностите в полза на паралелката или училището могат да бъдат:

1. участие в поддържане на хигиената и естетическата среда на класната стая, училищния двор, физкултурния салон, библиотеката

2. участие в организация на общоучилищни мероприятия – тържества, концерти, състезания, спортни прояви.

3. други дейности, избрани от ученика съвместно с класния ръководител

(4) Във всеки конкретен случай дейностите се съобразяват с възрастовите особености на ученика, здравословното му състояние и не унижават достойнството му

 

Чл. 62. (От 15.11.2017 г.) При всеки инцидент с ученик, възникнал на територията на училището се прилага следната процедура за действие:

1.     1. Учителят уведомява незабавно медицинската сестра и член на ръководството на гимназията.

2.     2. Директорът или заместник-директорите уведомяват родителите на ученика

3.     3. Директорът или заместник-директорите уведомяват компетентните органи – полиция или бърза помощ (тел. 112) 

 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК ИЛИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ГИМНАЗИЯТА.

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров