ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА 2017-18 УЧ. ГОДИНА

9.02.2018 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА II СРОК НА

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

В съответствие с Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164 ГПИЕ «Мигел де Сервантес»

I. Право на стипендия имат:

  1. Ученици с успех от I срок не по-нисък от отличен /5.50/ - без СИП, в размер на 40.00 или 30.00 лева месечно, в зависимост от класирането по чл.16 от Правилата /Попълва се онлайн формуляр Приложение 1/
  2.  Ученици с месечен доход на член от семейството за периода август 2017 г. - януари 2018 г. под 468 лева, ако имат успех за I срок не по-нисък от добър /4.00/, в размер на 50.00 лева месечно, в зависимост от класирането по чл.17 от Правилата. /Попълва се Приложение 2 /
  3. Ученици, придобили трайни увреждания 50 и над 50%, на които не е отпусната стипендия на това основание, в размер на 50.00 лева месечно, чл.18 от Правилата. /Попълва се Приложение 3 /
  4. Ученици без двама родители, в размер на 60.00 лева месечно, чл.19 от Правилата, на които не е отпусната стипендия на това основание /Попълва се Приложение 4 /

IІ. Ред и срокове за подаване на документите:

1. Срок за подаване на документите: от 19 до 25 февруари 2018 г. включително, както следва:

  • Онлайн формулярите по т.І.1 се попълват през електронните пощи на учениците в Office 365. Обобщената справка за подадените данни за успеха, получена от Комисията на 1 март, се проверяват и подписват от класните ръководители.
  • Молбите-декларации по т.І.2, т.І.3 и т.І.4 се попълват, подписват и заедно с приложените документи се подават в счетоводството.1.

2. 26 февруари 2018г.: публикуване на списъка с подалите документи

3. 27- 28 февруари 2018г.: възможност за корекции/допълване на онлайн заявленията. След тази дата заявления не се приемат.

ІІІ. Разглеждане на молбите и класиране:

  1. Молбите за отпускане на стипендии се разглеждат от Комисията в периода 2-6 март  2018г.
  2. Краен срок за обявяване на класирането и списъците с имената на стипендиантите: 7 март 2018г.

ІV. Изплащане на стипендиите -  след 15 март 2018г.

V. Пълният текст на Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 164 ГПИЕ «Мигел де Сервантес», с приложени формуляри за молбите-декларации, са на разположение на сайта на гимназията в раздел  "За гимназията", "Училищни бюджет и финанси" , в библиотеката на училището и на училищната електронна поща на всеки ученик.

 Директор: З. Йончева


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров