ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ИЗБИРАМЕ БЪДЕЩЕТО - КЛУБ "МЛАД ЖУРНАЛИСТ"

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧАСТНИЦИ В КЛУБА, КОИТО ОТРАЗИХА СЪБИТИЕТО, ПОСВЕТЕНО НА ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС" В РУО СОФИЯ-ГРАД

     На 22.03. 2018 година в сградата на РУО се проведе среща с директори на столични училища, посветена на проекта „Твоят час". На срещата присъстваха и служители от Регионалното управление, както и журналисти (някои от които ученици в езикови гимназии). Специален гост на срещата беше д-р Бисерка Василева, началник на Регионалното управление на образованието в град Сливен. Събитието беше открито от г-жа д-р Ваня Кастрева, началник на Столичния инспекторат по образование. Целта на мероприятието беше проектът да бъде популяризиран и  пред обществеността.

     С презентации на тема „Оперативна програма. Наука и образование за интелигентен растеж. 2014-2020г." присъстващите бяха запознати с основните цели на проекта, както и с неговите развитие и постижения. „Твоят час" е своеобразно продължение на проект „У.С.П.Е.Х.". Групите, които се сформират, са два вида - групи за преодоляване на обучителните затруднения и групи за занимания по интереси.

     Първата презентация беше представена от г-жа Кристина Габровска - старши експерт в РУО. Основната цел на проекта „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания. Всяко училище има създаден обществен съвет по проекта, който следи дали изразходването на средствата е насочено изцяло към дейностите по програма „Твоят час". Близо 200 са участващите училища в проекта, а броят на учениците надвишава 50 000. В сравнение с изминалата учебна година броят на участниците в проекта е намалял, но това се дължи на закриването на някои училища в столицата и специфичния начин на организация на учебния ден в спортните гимназии. Благодарение на проекта, над 11 хиляди ученици са повишили успеха си. За първи път изборът на група по програма „Твоят час" се осъществява чрез електронна платформа. Управлението и отчитането на дейността се извършва по електронен път чрез информационната система на проекта. Работният процес в учебните заведения се проверява поне веднъж годишно от представители на Регионалния инспекторат. Отчетени са три проблема относно проекта за учебната 2016/2017г. Първият от тях е свързан с трудностите при включването в групите за преодоляване на обучителните затруднения, което се дължи на неангажираността на родителите и нежеланието на учениците да посещават занятията. Друг проблем е стартирането на проекта в края на годината и затрудненията с финансирането, което е довело до закъснение в заплащането на ръководителите на групите и демотивация от тяхна страна. Трети проблем е липсата на техническо лице, което да се заеме с документацията, свързана с проекта, и нейното качване в платформата.

     Презентации относно „Твоят час" представиха и 92. ОУ „Димитър Талев", 125. СУ „Боян Пенев" и ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров". Не е случаен изборът на въпросните училища. Идеята е да се покаже как се работи по проекта в различни по вид учебни заведения с деца от различни социални групи - какъв е резултатът и каква е ползата от участието им в „Твоят час".

Директорът на 92. ОУ, Красимира Орсова, представи развитието на проекта в училище с целева група от първи до седми клас. В училището е разработен механизъм за идентифициране, като на всеки ученик е предоставена възможността да избере сам своите занимания по интереси, както и да посочи кои са предметите, по които възникват трудности. Важно е да се отбележи, че във въпросното учебно заведение има деца от различни етноси, които не владеят добре български език, и социално слаби семейства. Това е и причината, поради която проектът е особено значим за училището - създадени са много групи за подпомагане на преодоляването на затрудненията. В проекта участват 229 ученици, разпределени в 17 групи.

    Венелина Николова, директор на 125. СУ, споделя, че се наблюдава ръст с около 7% в интереса по проекта през учебната 2017/2018г. Сформирани са множество клубове по интереси, като занятията на някои от тях се провеждат през лятната ваканция поради липсата на материална база и помещения. Има и голям брой групи, свързани с трудностите в усвояването на учебния материал, чиито участници са предимно от начален курс и които са съставени от по 5-6 деца. Г-жа Николова разказа за протичането на занятията в някои от клубовете и показа снимков материал, които да представи постиженията на учениците. Присъстващите се запознаха с ателие „Керамика", клуб „Графичен дизайн", клуб „Млад пътешественик", в който учениците изготвят програми за туристически пътувания, а с помощта на родители изработват макети на забележителности от Европа, клуб „В света на изкуството", в който деца от начален курс се запознават с народните обичаи, традиции, изработват украшения, които се продават на ежегодните базари на училището, клуб „Магията театър", „Химията - забавна и интересна", клуб „Реторика и ораторско изкуство", за който предстои открит дебат в Габрово с учениците от Априловската гимназия.

    Третата презентация бе представена от Наталия Вълчева, директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров". Основни цели за училището са приобщаване на учениците, повишаване на нивото на успеваемост, повишаване на мотивацията за учене. Интересът към проекта е нараснал с приблизително 20%, което безспорно е критерий за неговата полза. Директорът на Гимназията сподели за усъвършенстваната електронна платформа на проекта, която улеснява работата. В съвета „Твоят час" активно участват родители и представители на училищната общност, като той обсъжда и отправя предложения по текущи въпроси и наблюдава изпълнението на училищната програма. Г-жа Вълчева представи дейността на някои от групите на училището - „Химията е лесна, полезна и приложима", „Немският език не е лесен, но е интересен", „Искаме и можем да решаваме задачи по математика", „Комбинирана гимнастика" - клуб, който се явява на общински и градски състезания. Гимназията може да се похвали с първо място на Националното състезание по природни науки и екология с проект „Остамак" и второ място в конкурса „Природата - наш дом". Училището отбелязва повишаване на успеха на НВО, на броя на успешно завършилите средно образование.

   Ние, участници от клуба „Млад журналист" в 164. ГПИЕ, смятаме, че проектът предоставя изключителна възможност да развием интересите си. Той ни стимулира да се запознаем пряко с областта, към която искаме да се насочим професионално след завършването. Учим се да изразяваме и развиваме себе си с участието си в различни дейности. Благодарение на проекта, проправяме пътеката към бъдещето и успешната реализация. „Твоят час" е малка стъпка към големите постижения, които, надяваме се, ни очакват.

Избираме бъдещето.

Десислава Динчева, Мария-Верджиния Николова

 


 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров