ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Прием в гимназията:

 *********************************************

Учениците, приети в VIII клас през 2017 (Випуск 2022), ще се обучават по нови учебни планове съгласно ЗПУО.

Училищен учебен план за  Випуск 2020  с  II ЧЕ английски паралелки А и Б / френски В и Г / португалски Д / италиански Е  

Учебният план е изработен въз основа на рамковия учебен план за профил "Чужди езици", приет е на педагогически съвет и е получил положително становище от Обществения съвет на Гимназията.

 *********************************************

2017/2018 учебна година:

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в гимназията учениците полагат:

1. Тест по български език и литература - 19 май 2017 г.
2. Тест по математика - 22 май 2017 г.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

1. Удвоен резултат от теста по БЕЛ.

2. Удвоен резултат теста по математика.

3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.

4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.


 Държавен план-прием за 2017-2018 година:

 Утвърден със заповед РД 01-145/ 28.03.2017 г. на началника на РУО София-град

 Утвърден със заповед 252/30.03.2017 г. на директора на 164 ГПИЕ "М. де Сервантес" и след становище на Обществения съвет на Гимназията.

 6 ПАРАЛЕЛКИ - 168 УЧЕНИЦИ:   84 ДЕВОЙКИ, 84 МЛАДЕЖИ

Всички паралелки в гимназията са с профил "Чуждоезиков" с първи профилиращ предмет - ИСПАНСКИ ЕЗИК

  • Две паралелки с втори профилиращ предмет  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ
  • Две паралелки с втори профилиращ предмет ФРЕНСКИ ЕЗИК: 28 ДЕВОЙКИ, 28 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ
  • Една паралелка с втори профилиращ предмет  ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК: 14 ДЕВОЙКИ, 14 МЛАДЕЖИ

Третият и четвъртият профилиращи предмети се избират от учениците в края на първия гимназиален етап (в края на 10. клас)

Записване

Определена е комисия, място  -  учебна стая в Гимназията (която ще е указана в началото на записването), работно време и задължения на комисията в Заповед 272/7.04.2017 година на Директора на 164. ГПИЕ

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

I ЕТАП :    28 ЮНИ - 30 ЮНИ 2017 г. вкл.  (8.00 -17.00 часа)

II ЕТАП :    5 - 7 ЮЛИ 2017 г. вкл.    (8.00 -17.00 часа)

III ЕТАП :   18 И 19 ЮЛИ 2017 г.  вкл.  (8.30 -17.00 часа)

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

4. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
5. Здравен картон
6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

При наличие на свободни места след трети етап:

От 21.07.2017 до 31.08.2017 година в канцеларията на гимназията се подават следните документи:
1. Молба до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал и копие

  • Определената комисия със заповед 272/7.04.2017 г. на директора на 164. ГПИЕ класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от приема след III етап се обявяват на 1.09.2017 година след 14.30 часа
  • Записване на учениците - 4.09.2017 година

 

 **************************************

 ПРИЕМ  СЛЕД VІІІ КЛАС:

 След 8-ми клас приемът е само при наличие на свободни места

Свободните места за ученици след VIII клас се обявяват в РУО на МОН и в сградата на гимназията. Посочва  се срокът за подаване на документи и датите за приравнителните конкурсни изпити.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба за допускане до приравнителните конкурсни изпити
2. Удостоверение, или ученическа книжка за завършен предходен клас през учебната 2016/2017 г.

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • Право на кандидатстване за свободни места в IX клас имат ученици, които в VIII клас са се обучавали в профилирани паралелки със същия или сходен профил (без професионални гимназии)

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: 

ОБЯВЯВАТ СЕ В ПЕРИОДА  7 - 11 ЮЛИ 2017 ГОДИНА 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ при наличие на свободни места:  12 ЮЛИ 2017 г. - 30 АВГУСТ 2017 г.

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ: Ще се проведат в периода 4-8. 09.2017 г. като датите ще бъдат опoвестени  на 12.07.2017 г. 

- Испански език (писмен и устен)

- ІІ чужд език (писмен и устен)

Кандидатите за ІХ клас полагат изпит само по испански език!

Класиране:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  не по-късно от 11,12 септември 2017 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  не по-късно от 11,12 септември 2017 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров